Blog
Jun 07

La UPM ofereix cursos en PRL

El proper 1 d’octubre acaba el termini, segons conveni marcat, per tenir a tot el personal de les empreses formats en PRL dins el sector del metall. Des de la UPM volem impulsar i ajudar a complir els acords establerts i per això oferim un ventall de cursos per als vostres treballadors i treballadores.

Què és el PRL?

La prevenció de riscos laborals (PRL) consisteix en un conjunt de mesures i activitats que es realitzen a les empreses per detectar les situacions de riscos i implementar les mesures necessàries per eliminar-les o minimitzar-ne els efectes.

Què marca la norma?

El passat 19 desembre del 2019, es publicava el III Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la tecnologia i els serveis de sector del metall (CEM). Els antecedents a aquest conveni, es remunten a l’Acord Estatal del Sector del Metall de l’any 2010. Amb ell, es va acordar una formació mínima obligatòria per a les empreses auxiliars de la construcció pertanyents al sector del metall.

Si ens centrem en el conveni vigent, es distingeixen dos grups d’empreses:

  • Empreses del metall que treballen en obres de construcció: Targeta Professional de la Construcció per al Sector del Metall -TPC metall.
  • Empreses del metall que no treballen en obres de construcció: Targeta Professional de al Sector del Metall -TPM.

En compliment del deure de protecció, l’empresa haurà de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. Aquesta obligació es materialitzarà a través de l’adopció de les mesures necessàries en matèria d’avaluació de riscos, planificació de l’activitat preventiva, informació, consulta i participació i formació de les persones treballadores, actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut i d’un servei de prevenció.

En el seu Article 85 sobre Formació, es detalla que, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i potenciar la cultura preventiva en els llocs de treball, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i l’article 4.2 de l’Estatut dels Treballadors, s’acorda establir una formació mínima obligatòria, en matèria de prevenció de riscos laborals, per a totes les persones treballadores del Sector del Metall.

Serveis que oferim des de la UPM

Per a empreses del metall que treballen en obres de construccióTPC metall

Formació del primer cicle: Nivell Inicial (8h)

Formació del segon cicle (20h), segons el lloc. Es descriuen 13 àrees en funció de l’activitat principal que desenvolupa la persona. (6h segon lloc)

Formació per a directius de les empreses (10h)

Formació per a responsables i tècnics d’execució de l’activitat (20h)

Formació per a comandaments intermedis (20h)

Formació per a delegats de prevenció (50h)

Formació per a administratius (20h)

Formació de reciclatge (4h cada 4 anys)

 

Per a empreses del metall que no treballen en obres de construcció -TPM

Formació per a directius d’empresa (6h)

Formació per a personal d’oficina (6h)

Formació per a àrees de producció i/o manteniment (20h). Es descriuen 32 àrees en funció de l’activitat principal que ocupi la persona.

Formació en segons oficis (8h)

Formació per a persones amb funcions preventives de nivell bàsic (50h)

Formació de reciclatge (4h cada 4 anys)

 

Si encara no esteu al dia, necessiteu informació i programació de les formacions i voleu que us gestionem la bonificació dels cursos,  poseu-vos en contacte a info@upm.org

X