Blog
Dic 21

ÚLTIMA HORA: Signatura del Conveni Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona

Reunits a la seu de la UPM, Barcelona en data 21 de desembre del 2022, els representants empresarials i sindicals del Conveni Col·lectiu d’Indústria Siderometal·lúrgica, hem signat el nou conveni per a la província de Barcelona pels anys 2022-2024, al qual s’ha arribat amb posterioritat a la convocatòria de vaga resolta davant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta negociació ha sigut especialment complicada per la situació d’incertesa i inflació disparada que hem viscut aquest any, amb postures molt dures des de la part sindical, primer amb un conflicte col·lectiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, finalment, amb una convocatòria de vaga, que anava directament contra la competitivitat de les nostres empreses, sense tenir en compte la manca de matèries primeres i productivitat, així com l’encariment de les mateixes i els elevats costos energètics, tal i com va quedar reflectit en l’acta del primer dia de mediació per vaga, del passat 19 d’octubre.

Els sindicats varen reclamar increments salarials per a l’any 2022 del 8,5 % amb clàusula de revisió plena i automàtica de l’IPC real; per als anys 2023 i 2024 amb increment de l’IPC real del +0,25 %; reducció de 8 hores de la jornada laboral per cada any del conveni col·lectiu; eliminació dels mecanismes d’absorció i compensació; activació de les comissions de Treball; i establir la figura de la Delegada d’Igualtat a totes les empreses del sector.

Finalment, després d’un nou anunci de convocatòria de vaga d’una setmana sencera i d’altres moviments des de la part sindical, com ha passat en altres províncies, es va arribar a un preacord sense necessitat d’haver de patir les conseqüències d’una vaga que s’ha acabat de consensuar en aquests últims dies amb els textos que interessaven i les peticions que també ens traslladaven els nostres socis individuals i col·lectius.

Aquest conveni té efectes des de l’1 de gener del 2022, essent exigible immediatament des de la seva signatura i publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Restem com sempre a la disposició de tots els associats i us desitgem que tingueu unes Bones Festes i Bon Any Nou.

 

Juan Pedro Huertas González
Director Jurídic i de Relacions Laborals
Unió Patronal Metal·lúrgica

 


ÚLTIMA HORA:

FIRMA CONVENIO INDUSTRIA SIDEROMETAL.LÚRGICA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

 

Reunidos en la sede de UPM en Barcelona a fecha de hoy, día 21 de diciembre del 2022, representantes empresariales y sindicales del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica, hemos firmado el nuevo convenio para la provincia de Barcelona para los años 2022-2024, al que se ha llegado con posterioridad a la convocatoria de huelga resuelta ante el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Esta negociación ha sido especialmente complicada por la situación de incertidumbre e inflación disparada que hemos vivido este año, con posturas muy duras desde la parte sindical, primero con un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y, finalmente con una convocatoria de huelga, que iban directamente contra la competitividad de nuestras empresas, sin tener en cuenta la carencia de materias primas y productividad, así como el encarecimiento de las mismas y los elevados costes energéticos, tal y como quedó reflejado en el acta del primer día de mediación por huelga, del día 19 de octubre.

Los sindicatos reclamaron incrementos salariales para el año 2022 del 8,5% con cláusula de revisión plena y automática del IPC real; por los años 2023 y 2024 con incremento del IPC real del +0,25%; reducción de 8 horas de la jornada laboral por cada año del convenio colectivo; eliminación de los mecanismos de absorción y compensación; activación las comisiones de Trabajo; y establecer la figura de la Delegada de Igualdad a todas las empresas del sector.

Finalmente, después de un nuevo anuncio de convocatoria de huelga de una semana entera y otros movimientos desde la parte sindical, como ha pasado en otras provincias, se llegó a un preacuerdo sin necesidad de tener que sufrir las consecuencias de una huelga, que se ha acabado de consensuar en estos últimos días con los textos que interesaban y las peticiones que también nos trasladaban nuestros socios individuales y colectivos.

Este convenio tiene efectos desde el 1 de enero del 2022, siendo exigible inmediatamente desde su firma y publicación definitiva al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Quedamos como siempre a disposición de todos los asociados y os deseamos que tengáis unas Felices Fiestas y Buen Año Nuevo.

 

Juan Pedro Huertas González
Director Jurídico y de Relaciones Laboraels
Unió Patronal Metal·lúrgica

X