Blog
Ene 11

Signats els primers convenis

La Unió Patronal Metal•lúrgica (UPM) i els sindicats CCOO d’Indústria i UGT-FICA de Catalunya han signat el Conveni Col•lectiu per a la indústria siderometal•lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020 i 2021, en els termes del principi d’acord assolit el passat 25 de novembre. Es tracta d’un acord que garanteix l’estabilitat del sector en un moment d’incertesa derivada de la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19.

El 2020, la negociació col•lectiva dels convenis sectorials s’ha vist plenament marcada per la situació de crisi i incertesa derivada de la pandèmia pel coronavirus. En aquest escenari, i fent un exercici de responsabilitat per garantir l’estabilitat de les empreses i de les persones que treballen al sector, la patronal UPM i els sindicats CCOO i UGT van arribar a un acord sobre el Conveni del metall de la província de Barcelona.
Es tracta d’un acord molt important, tant per les nostres empreses com pel nombre de persones a les quals dona cobertura (més de 168.000), com pel fet que serveix de referència per a d’altres sectors. A més, amb aquest conveni es pretén garantir la competitivitat de les empreses com els drets de les treballadores i treballadors del sector en un moment especialment difícil.

Els signants de l’acord amb Marisol Morales al centre

En matèria econòmica, el conveni signat estableix per al 2020 les mateixes taules salarials del 2019, però preveu que es meritarà un pagament únic per a cada grup professional durant el mes de desembre de 2020 que resultarà d’aplicar el 0,8 % a la columna número 3 del l’annex 1 de les taules de 2019.
Per a l’any 2021, el conveni preveu un increment salarial sobre las taules y annexes salarials del 2%, sobre les taules de 2019, en tots els conceptes salarials,  (corresponent al 0,8% per l’any 2020 i l’1,2% per l’any 2021). També s’ha acordat que no hi haurà ni compensació ni absorció dels increments salarials.
Es manté la jornada laboral en 1.750 hores i per al 2021 es prorroga la clàusula addicional 2a, que estableix 8 hores de lliure disposició. El conveni signat també esgrimeix durant el 2021 la creació de comissions de treball sobre plans industrials, manteniment i garantia de l’ocupació, teletreball, desconnexió digital i registre de jornada.

Conveni Col•lectiu per a la indústria siderometal•lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020 i 2021 (Pendent de publicació al B.O.P.B.)

X