Serveis

Serveis que ofereix UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) a les empreses i entitats associades.

 

En un entorn global i cada vegada més competitiu és fonamental disposar d’un capital humà en permanent desenvolupament personal i plenament integrat en els objectius de l’empresa. Per això, la formació continua esdevenint un instrument essencial, atès que garanteix la necessària adaptació de les persones a la nova societat basada en el coneixement, mitjançant una actualització continua de les capacitats. En aquest context, la formació que ofereix UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM), a través dels seus plans i les seves accions, té com a missió millorar la qualificació professional de les persones al llarg de la seva vida i, conseqüentment, el capital humà de les empreses, donant una resposta global i adaptada a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial.

 

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) és l’organització patronal del metall de la província de Barcelona que ostenta la representativitat del sector per a la negociació dels següents convenis col·lectius sectorials d’àmbit provincial:

 

A UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) hi ha constituïides diferents Comissions i Grups de treball per tal de desenvolupar d’una manera més especifica determinades àrees i línies de treball d’interès per a les empreses. Entre aquestes destaquen les següents:

 

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) col·labora amb d’altres entitats, organitzacions i associacions en el desenvolupament de la prevenció de riscos laborals a les empreses i en el sector del metall en el seu conjunt. En aquest sentit, a fi i efecte de contribuir a la consolidació i millora de la prevenció de riscos laborals a través del diàleg social, en el context del:

 • “II Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnologia y los Servicios del sector del Metal, (CEM)”, publicat al BOE de 19 de juny de 2017, han considerat prioritari i essencial el desenvolupament i actualització de les capacitats dels professionals del sector, i han constituït la Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i Ocupació (FMF), Entitat paritària, encarregada de desenvolupar, gestionar, fomentar i dotar, entre d’altres, els continguts específics formatius sobre prevenció de riscos laborals per a tots els treballadors del sector del metall treballin o no en obres de construcció.
 • XVI Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona.

D’altra banda, UPM ofereix un assessorament directe i personalitzat a les empreses en tots aquells aspectes relacionats amb la  gestió de la prevenció de riscos laborals (responsabilitats, obligacions, sancions, etc.), posant al seu abast tota aquella documentació, legislació o eines que puguin ser d’interès.

Respecte a la formació en prevenció de riscos laborals, que les empreses tenen l’obligació de facilitar a les persones treballadores, UPM ofereix cursos subvencionats en prevenció de riscos, d’acord amb les necessitats de cada empresa. Des d’UPM també es gestiona la Targeta Professional per a la Construcció en el sector del Metall, que acredita que el treballador té la formació requerida en prevenció de riscos,   posant a disposició de totes les empreses associades el servei d’assessorament i tramitació de la Targeta. Així com la futura  Targeta Professional del Metall regulada en el “Convenio Estatal  del Metal CEM”.

Normativa:

 • Normativa general
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
  • Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 • Normativa específica
  • “II Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnologia y los Servicios del sector del Metal, (CEM)”, (BOE de 19 de juny de 2017).
  • La normativa general vigent en Prevenció de Riscos actualitzada, així com tota la normativa que la desenvolupa, es pot consultar al web delInstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

 

El 14 d’abril de 2009 la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y Empleo (FMF) i la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) van signar un conveni de col·laboració per a l’expedició de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) en l’àmbit del Sector Metall.

La finalitat d’aquest acord és establir els termes de col·laboració entre la FMF i la FLC, amb la finalitat d’assegurar l’existència d’un únic sistema d’acreditació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals rebuda pels treballadors que realitzen la seva activitat en les obres de construcció, conforme a allò disposat a l’Article 10 de la Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i a l’Acuerdo Estatal del Sector del Metal.

La Targeta Professional i la formació requerida seran exigibles a partir del 31 de desembre de 2011.

PUNTS DE TRAMITACIÓ

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA

Via laietana, 32 4º planta despatx 414
( edifici Foment del Treball ) 08003-Barcelona
Tel.: 933180828 Fax: 933184981
E-mail: info@upm.org

MCA – UGT CATALUNYA

Rambla Sta. Mónica, 10 2º C.P. 8002, Barcelona
Tel.: 933018362 Fax: 933020625
E-mail: mca@catalunya.ugt.org
Horari: 9:00 a 18:00 h divendres de 9:00 a 15:00 h

INDUSTRIA CC.OO. CATALUNYA

Via Laietana 16, 3r. BARCELONA C.P. 08003, Barcelona
Tel.: 934812888 Fax: 934812715
E-mail: isabelgarcia@ccoo.cat
Horari: dilluns a dijous de 16:00 a 19:00

UPM HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT

Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª Esc. Dreta L’hospitalet de Llobregat C.P. 08901, Barcelona
Tel.: 933370450 Fax: 933375015
E-mail: montse@aeball.net
Horari: dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores, divendres i periode estival de 8 a 15 hores

CENTRE METAL·LÚRGIC DE SABADELL

C/ Tres Creus, 66 SABADELL C.P. 08202, Barcelona
Tel.: 937457810 Fax: 937260995
E-mail: torras.gabriel@centrem.cat

 

En els darrers anys UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) ve desenvolupant una intensa activitat en matèria de finançament empresarial, tant en col·laboració amb organismes públics com amb entitats financeres. Entre els primers, cal destacar a nivell estatal l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) i a nivell de Catalunya l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya SGR.

Pel que fa específicament a l’ICO, UPM té subscrit un Conveni de Col·laboració en base al qual UPM té la qualificació de FACILITADOR FINANCIERO i pot ajudar les empreses en la seva sol·licitud de crèdits en els àmbits de:

 • ICO Directo
 • ICO SGR
 • ICO Asesoramiento

Respecte a les entitats financeres, UPM disposa de convenis de col·laboració amb BancSabadell, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i CatalunyaCaixa.

 

UPM té una àmplia experiència en el disseny i en el desenvolupament de projectes en col·laboració amb organitzacions de Catalunya, de la resta de l’Estat i d’altres països. Aquests han permès millorar la posició competitiva de les empreses del metall i han potenciat la cooperació entre aquestes i empreses i agents institucionals d’altres indrets (organitzacions empresarials, administracions públiques, centres tecnològics, etc.).

 

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) dissenya i executa accions en matèria d’innovació per tal de reforçar la competitivitat de les empreses del sector del metall. La innovació és un eix i una cultura imprescindibles que les companyies han d’incorporar plenament als seus productes, als seus processos, i a la seva organització en general.

ACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial.

Cal tenir present,

també, que la innovació permet millorar les potencialitats de les persones i les seves condicions de treball,  garanteix una major adaptabilitat als canvis i un millor desenvolupament professional. Per impulsar aquesta política d’innovació, l’any 2008 UPM es va integrar a la Xarxa de Punts d’Innovació d’ACC1Ó com a especialista en el metall, convertint-se en un aliat estratègic de la Generalitat per promoure entre les empreses del sector i, particularment les PIME, la seva capacitat i cultura innovadora.

Els serveis que s’ofereixe

n són els següents:

 • Resoldre les consultes que plantegen les empreses i/o nous emprenedors.
 • Dissenyar i executar polítiques de promoció de la innovació:
   • Plans d’innovació.
   • Dinamització de clústers.
   • Projectes pilot per a facilitar la incorporació per part de les empreses de noves tècniques avançades de gestió.

   

  • Desenvolupament de proves sobre tecnologies emergents en el territori.
  • Foment de l’emprenedoria.
  • Accions de sensibilització sobre aspectes vinculats amb la innovació i la tecnologia.

 

El servei de promoció internacional d’UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) té com a objectiu principal fomentar la internacionalització i la competitivitat de les empreses del metall, en base als següents eixos d’actuació:

 • Assessorament i informació(mercats, tràmits d’exportació, ofertes i demandes, inversions i implantacions, informes i estadístiques, etc.).
 • Organització i coordinació de tota classe d’accions de promoció col·lectiva(missions comercials, participacions en fires, prospeccions de mercats, estudis, etc.).
 • Cooperació empresarial(grups d’exportació, consorcis d’exportació, unitats d’aprovisionament, plataformes logístiques, etc.).
 • Assessorament i tramitació d’ajuts davant de les administracions públiques.
 • Organització de seminaris(mercats objectiu, temes d’actualitat, certàmens d’interès, experiències empresarials, etc.).

 

Per tal d’impulsar el desenvolupament de les empreses del metall, a UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) oferim un assessorament directe i personalitzat sobre ajuts i subvencions públics, de caràcter europeu, estatal i català.

També  atenem consultes de diferents tipus procedents dels associats, tant mitjançant la via telefònica com l’e-mail. Les principals actuacions es centren en els següents camps:

 • Gestió i tramitació de projectes empresarials.
 • Principals incentius.
 • Gestió de la innovació.
 • Digitalització.
 • Noves tecnologies.
 • Qualitat (ISO 9000 i ISO 14000).
 • Implantació de sistemes de gestió mediambiental.
 • Finançament (avals, préstecs, etc.).
 • Tràmits per a la creació d’empreses.
 • Inversions en actius.
 • Disseny de plans d’innovació i implantació de sistemes de gestió de la innovació.
 • Realització d’estudis tècnics.

 

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) realitza una activitat proactiva en matèria de medi ambient i energia en els següents àmbits:

 • Col·labora amb organitzacions empresarials europees en iniciatives comunitàries per al foment de les Bones Pràctiques Ambientals.
 • Col·labora amb diversos organismes de la Generalitat, com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Agència de Residus de Catalunya (ARC), l’Institut Català d’Energia (ICAEN), etc.
 • Informa sobre novetats legislatives.
 • Canalitza propostes legislatives.
 • Debat sobre temes d’actualitat relacionats amb el medi ambient, l’energia i l’empresa.
 • Informa sobre ajuts i subvencions .

També promou activitats orientades a la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, així com a la millora de l’ús de l’energia a les instal·lacions de les empreses i en relació a les seves activitats.

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) té subscrits convenis amb les següents entitats:

Correduría Mutual de Conductors, S.A.

Per un preu súper competitiu de 10 € per treballador i any, ofereix la cobertura de l’assegurança obligatòria fixada pel Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, i a més inclou:

 • De forma gratuïta una pòlissa dental (Que inclou més de 30 tractaments com,  higiene dental, primera visita, control anual…)
 • Cobertura en tot el territori nacional.

Ampliació de la oferta d’assegurança, que ofereix un servei personalitzat, amb la finalitat de donar cobertura a les necessitats d’assegurança (Pime, RC, transports,…), a través de les principals companyies del sector assegurador, tenint a la seva disposició un gestor personal amb el que pot contactar en el correu electrònic iceron@correduriamdc.com o bé trucant al telèfon 637728753, per tal de donar-li assessorament sense compromís, i amb un descompte del 10% addicional en qualsevol d’aquestes assegurances com a promoció especialBanc Sabadell

Nuevo producto!! (Octubre 2018)

Cuenta Expansión…, más una selección de dos vehículos atractivos por precio y calidad (Autorenting)

*****

L’acord base que ofereix Sabadell-UPM als nostres associats productes interessants relacionats amb:

 • l’activitat empresarial
 • l’economia personal
 • estalvi i inversión

serveis de banca a distancia…


ESTAMINA

Éste es un acuerdo para conseguir la máxima eficiencia en las facturas de consumo eléctrico y de gas.

El Servicio de Asesoramiento Energético de la Unió Patronal Metal·lúrgica, pone a disposición de todos los asociados este servicio, que persigue conseguir la máxima eficiencia en las facturas de consumo eléctrico y de gas. Analizando permanentemente el mercado con el objetivo de conseguir el mejor precio posible y con las mejores condiciones.
Los servicios que engloba a título enunciativo, aunque no necesariamente limitativo, son:

 • Análisis y revisión del término de potencia.
 • ✓ Tramitación en su caso de la exención del impuesto eléctrico.
 • ✓ Optimización de tarifas.
 • ✓ Revisiones periódicas de los consumos.
 • ✓ Tramitación de modificaciones de titularidad y cambios de potencia.
 • ✓ Acceso a la tele-gestión y monitorización del punto de suministro.
 • ✓ Atención personalizada

Las propuestas y los cambios propuestos, con su potencial ahorro, se harán personalizadas en función de la distribución de consumos; para cada uno de los asociados que lo deseen.


Salomó&Bonet-Godó

Es un acuerdo que ofrece a un precio súper competitivo de 10€ por persona y año, para la cobertura de los seguros obligatorios, de acuerdo con los requerimientos e importes que fija el actual Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona y que entendemos, que aun no siendo obligatorio para otras actividades del Metal, como por ejemplo el Comercio del Metal y Metalgráficas, podría resultar de interés para las empresas.


ENICONS

Un acuerdo para fomentar la Transformación Digital en el sector industrial

Su objetivo es mejorar la gestión electrónica de los envíos de notificaciones y firma de documentos tanto del grupo industrial como de las empresas asociadas.

ENICONS ha adaptado sus servicios de envío de notificaciones y aceptaciones a las necesidades de la Unió Patronal Metal·lúrgica. Gracias a una plataforma específicamente adaptada para la UPM, tanto la patronal como las empresas asociadas, podrán remitir notificaciones postales con certificación electrónica del contenido. Además, el sistema también permite el envío y aceptación de propuestas de forma certificada.

ENICONS como Tercero de confianza, dispone de un servicio de envío de comunicaciones certificadas que facilita las evidencias de envío, entrega, descarga y eventual aceptación por parte del destinatario.

Con este acuerdo los servicios prestados por ENICONS incluyen la integración de los servicios y la personalización de la plataforma para la UPM, así como la generación de actas certificadas de evidencias electrónicas de cada transacción.

Los servicios de notificación y aceptación telemática se encuentran disponibles a través de entorno web. Para aquellas entidades que requieren automatizar los procesos también se ofrece una API abierta bajo tecnología REST.


Col·legi d’Economistes de Catalunya

L’objectiu és cooperar en els àmbits de cursos, seminaris, jornades, conferències i altres actes.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix als socis d’UPM que s’inscriguin en cursos de l’Aula d’Economia aplicar uns preus especials en les quotes d’inscripció.

 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

L’objectiu és col·laborar en l’intercanvi d’informació sobre els programes i les activitats d’ambdues institucions. Tanmateix, UPM i la UIC treballen conjuntament per facilitar la realització de les pràctiques del Màster en tecnologia i producció industrial que s’imparteix a Torí i a Barcelona -organitzat per la UIC i el Politecnico de Torí-,  i que compta amb la col·laboració d’AMMA i d’UPM .

 

Fundació Eduard Soler

L’objectiu és col·laborar per a l’impuls de la projecció del sector metal·lúrgic, dels seus oficis, de la formació metal·lúrgica i de la qualificació i competència professional.

 

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COIEC)

L’objectiu és promoure la realització d’estudis i publicacions d’interès per ambdues parts, fent difusió de les conclusions als socis de les dues institucions, organitzant conjuntament actes informatius -com ara jornades, seminaris, taules rodones d’interès per a les dues entitats-, realitzant pràctiques concertades dels estudiants d’enginyeria industrial a les empreses associades a UPM i establint avantatges per als socis d’UPM en els actes que es realitzin.

 

Organitzacions europees

Conveni de col·laboració entre UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) i la Verband der Metall und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e.V (VME) -associació de les indústries metal·lúrgiques i elèctriques de Berlin-Brandenburg (Alemanya).

Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg eV (UVB) (Agrupació de les Associacions empresarials de Berlin i Brandenburg) i la BBW (Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg eV (Centre per a la formació de l’economia en Berlin i Brandenburgo). La cooperació abasta els següents àmbits: la política econòmica i estructural, la política del mercat de treball i dels recursos humans, la política cultural, de formació ocupacional i de formació contínua, el dret laboral i social.

Així mateix UPM col·labora permanentment amb les patronals Metallurgie de la regió Rhône-Alpes (Lyon) i AMMA de Torí (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate) i amb la Wem (Western European Metal Trades Employers Organisation), a través de l’Organització CONFEMETAL.

 

Ofertes de treball Sector Metall (exclusiu per a empreses associades a UPM)

Per a empreses:

Les empreses poden fer arribar les seves ofertes a  indicant si desitgen quees distribueixi a les persones subscrites  a la llista de distribució o només es publiqui a la web d’UPM, així com la data d’expiració de l’oferta.

Per a treballadors:

Si  vostè es troba en situació d’atur o buscant feina i vol rebre les nostres ofertes de treballs’ha de subscriu-re a la llista de distribució.

X