Blog
Oct 17

SAVE THE DATE! Jornada sobre flexibilitat i negociació col·lectiva

Actualitza els teus coneixements en matèria de Negociació Col·lectiva, de la mà de la UPM i juntament amb Foment del Treball.

Des de la nostra Patronal UPM creiem convenient dotar de les eines necessàries a les nostres empreses per afrontar els nous reptes, entre els quals cal destacar la transformació de la pròpia activitat, la localització de les empreses, l’ organització dels seus processos, els sistemes d’ aprovisionament, estratègies de venda,  etc.

És evident que tots aquests canvis han d’originar noves realitats en la gestió del capital humà, un dels pilars d’aquest sector econòmic.  Les noves realitats i necessitats requereixen que les empreses tinguin eines de gestió més eficients. Un dels aspectes més rellevants per afrontar aquesta realitat, present i futura, és la necessitat de flexibilitat en tots els processos, entre els quals s’inclouen l’organització dels recursos humans en les empreses, tant els relatius a la plantilla, com a personal extern.

Ponent

Jordi García Viña
Advocat i consultor d’empreses / Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona / Àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya / Àrbitre de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius.
Experiència prèvia: Director de l’Àrea Laboral de KPMG Advocats (2019-2021) / Director del Departament de Relacions Laborals de CEOE (2014-2019) / Conseller del Consell Econòmic i Social d’Espanya (2014-2021).

Moderador
Juan Pedro Huertas González.
Actual Director Jurídic i de Relacions Laborals de la Unió Patronal Metal.lúrgica (UPM).  Advocat. Conciliador i Mediador del Tribunal Laboral de Catalunya.

Programa
Si bé és cert que hi ha mecanismes per introduir la flexibilitat requerida a les empreses, l’eina més eficaç per aconseguir aquesta transformació es troba en la negociació col·lectiva, que, per mitjà de l’acord amb els representants dels treballadors, dona resposta ràpida i ajustada a les necessitats diàries de les empreses. L’objectiu d’aquesta jornada és realitzar una anàlisi relativa al paper estratègic de la negociació col·lectiva per gestionar mecanismes de flexibilitat en els diferents aspectes.

•    Què significa i quins mecanismes tenim per a introduir la flexibilitat a les relacions laborals a les empreses?
•    Mecanismes de flexibilització: valoració de llocs de treball, contractes, jornada de treball, retribucions, mobilitat i modificació.
•    Sistemes d’externalització de serveis mitjançant la subcontractació.
•    Procediments per inaplicació de les condicions del conveni col·lectiu.

APUNTA LES COORDENADES!
Dimarts 15 de novembre de 2022
Horari: de 09.00 a 12.00h
Format: Presencial a la Sala B Principal de Foment del Treball

Preu: Acció 100% subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Número d’expedient STC002/21/000001. 
És imprescindible al formalitzar la inscripció identificar correctament el nom, cognoms  i DNI.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

 

INSCRIU-TE!

Consultes o més informació detallada a info@upm.org

X