Blog
Ene 31

Què has de saber per aquestes eleccions?

S’ha publicat la normativa de participació per a les eleccions del 14 de febrer, una data que serà la definitiva després de la darrera decisió del TSJC. Així doncs, recollim els diferents aspectes a tenir en compte per a les nostres empreses. Les instruccions remeten també a la participació de les persones treballadores, mitjançant l’Ordre TSF 19/2021 de 27 de gener, (DOGC de 29 de gener).

A continuació, destaquem els aspectes més rellevants.

1.- Treballadors amb la condició d’electors
Diumenge dia 14 de febrer de 2021, les empreses concediran a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors un permís retribuït de com a màxim 4 hores dins la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021.
Aquest permís té caràcter no recuperable, serà retribuït amb el salari que li correspongui com si hagués prestat els seus serveis normalment, i s’ajustarà al següent:

•    Si la jornada laboral coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels col•legis electorals, i la coincidència és com a màxim de 2 hores, no cal concedir l’esmentat permís.
•    Si la jornada laboral coincideix amb més de 2 hores i menys de 4 amb l’horari d’obertura dels col•legis electorals, es concedirà un permís de 2 hores.
•    Si la jornada laboral coincideix amb 4 o més hores amb l’horari d’obertura dels col•legis electorals, es concedirà un permís de 4 hores.
•    Si la jornada laboral no coincideix ni total ni parcialment amb l’horari dels col•legis electorals, les persones treballadores no tindran dret a cap permís.
•    Si el dia de la votació, la jornada laboral és inferior a l’habitual, legal o convinguda, es reduirà proporcionalment la durada del permís.

2.- Determinació del moment d’utilització de les hores
•    Correspon a l’empresari/a, determinar les hores d’utilització per a la votació que han de coincidir amb l’horari dels col•legis electorals.

3.- Retribució del salari
•    Si el salari a percebre per a les persones treballadores amb dret al permís està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per a les persones treballadores pel concepte esmentat en els 6 mesos treballats immediatament anteriors.
•    Per a l’abonament del salari pel temps utilitzat per votar, les empreses tenen dret a sol•licitar als seus treballadors l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

4.- Membres de taula o Interventors
•    Les persones que el dia 14 de febrer de 2021, no gaudeixin de descans laboral, i acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls concedirà el permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia 14 de febrer. A més, un permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (15 de febrer).
•    Les persones que gaudeixin del descans setmanal el dia 14 de febrer i que acreditin la seva condició de membre de la mesa o interventor, tindran dret al permís de les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (15 de febrer).
•    Aquests permisos, de caràcter no recuperable, es retribuiran per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor. La retribució es portarà a terme en els mateixos termes que en l’apartat anterior.

5.- Apoderats
•    Les empreses han de concedir un permís retribuït per tota la jornada del dia 14 de febrer de 2021, a totes les persones que acreditin la condició d’apoderats.

6.- Canvi de Torn
•    Si alguna de les persones que acreditin la seva condició de membre de taula, interventor i/o apoderat, hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

7.- Votació per correu
Es concedirà un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures, dins de la jornada laboral que els correspongui,  a l’efecte de poder emetre el vot per correu, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent
•    Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 5 de febrer de 2021.

X