Blog
Jul 15

Nova Llei sobre el treball a distància

Un cop superat el tràmit parlamentari com a projecte de Llei del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, (BOE de 23 de setembre), el (BOE de 10 de juliol) publica la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.
Es recullen aquells aspectes inclosos i / o modificats per aquesta Llei, (circular complementària a l’enviada el 25 de setembre del 2020).
1r.- Article 4. Igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació.
• Es reforça aquest article en el seu apartat 3r, «Les empreses estan obligades a evitar qualsevol discriminació, directa o indirecta, particularment per raó de sexe, edat, antiguitat o grup professional o discapacitat, de les persones treballadores que presten serveis a distància , assegurant la igualtat de tracte i la prestació de suports, i realitzant els ajustos raonables que resultin procedents. Estant obligades a tenir en compte les seves característiques laborals en el diagnòstic, implementació, aplicació, seguiment i avaluació de mesures i plans d’igualtat».
2n.- Article 11. Dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines.
• Les persones que treballen a distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l’empresa de tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat, i, en el cas de persones treballadores amb discapacitat, l’empresa ha d’assegurar que aquests mitjans, equips i eines, inclosos els digitals, siguin universalment accessibles, per evitar qualsevol exclusió per aquesta causa.
3r.- Article 22. Facultats de control empresarial
• Control empresarial, l’empresa pot adoptar les mesures de vigilància i control per verificar el compliment per part de la persona treballadora seves obligacions i deures laborals, tenint en compte, si s’escau, les seves circumstàncies personals, com la concurrència d’una discapacitat.
4t.- Disposició final primera, Dos. Es Modifica l’Art. 40 de el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
• S’incrementen les quanties de les sancions previstes en l’art. 40 de la LISOS.

 Vigència noves quanties: a partir de l’1 d’octubre de 2021, les infraccions comeses abans de la data indicada, se’ls aplicaran les quanties vigents fins a l’entrada en vigor d’aquesta modificació.

X