Blog
Mar 17

Nous ajuts directes per a autònoms i empreses

RDL 5/2021, de 12 de març de 2021

QUÈ DIU EL BOE?

Des del passat dissabte, ha entrar en vigor el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, sobre mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 que contempla, entre altres, un conjunt d’ajudes directes a autònoms i empreses, aprovades amb la finalitat de donar solvència i reduir l’endeutament.
Matisa la seva exposició de motius que no es tracten de mesures de rescat destinades a empreses que no eren viables abans de l’esclat de la crisi pel coronavirus, «sinó una forma d’inversió a favor de la recuperació i creixement d’aquelles empreses que, tot i travessar dificultats financeres, resulten viables per disposar d’un pla a mig termini factible i un model de negoci idoni».
Us remetem al desplegat en el Títol I. Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses, del present Reial decret llei, per conèixer el seu objecte, àmbit d’aplicació, requisits, criteris per a la fixació de la quantia de l’ajut i mètodes de seguiment i control de les mateixes. Igualment, encara que de forma puntual, haurem de tenir en compte la Disposició addicional quarta del mateix text legal per reconèixer quines són les condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms per accedir a les reiterades ajudes. També us fem arribar un dossier informatiu de Foment del Treball.

DOSSIER DE FOMENT DEL TREBALL

X