Blog
Dic 22

Conveni Col·lectiu d’Indústria Metal·logràfica de Catalunya: es constitueix la taula negociadora

A Barcelona, amb data 16 de desembre de 2021, es va procedir a la constitució de la Taula Negociadora del Conveni Col·lectiu d’Indústria Metal·logràfica de Catalunya.
Aquestes negociacions venen precedides de la denúncia per la part sindical del conveni de l’any 2020, amb vigència fins el 31 de desembre del 2021.Significar que, denunciat en temps i forma el Conveni, perdran únicament vigència -al terme de la pactada en el mateix i clàusules obligacionals,  mantenint-se en canvi els seus efectes normatius-, amb caràcter transitori i fins a l’entrada en vigor del que el substitueixi, sense que això pugui suposar cap perjudici pel compliment dels acords als quals puguin arribar-se en el nou Conveni, que interessen a totes dues parts per donar estabilitat, seguretat jurídica i pau social en les empreses i les persones treballadores vinculades a aquest.

Fotografia: primera reunió entre patronal i sindicats, 16 de novembre del 2021
Fotografia de portada: el cap del Departament Jurídic i Relacions Laborals de la UPM, l’advocat Juan Pedro Huertas, acompanyat de la secretària de la Comissió Negociadora del Conveni i dels dos portaveus sindicals, d’UGT-FICA Catalunya i de CCOO d’Indústria de Catalunya
X