933 18 08 28

FES-TE SOCI

Notificació sentència TSJCat, inflació del mes de juny i absentisme laboral

NOTA INFORMATIVA NOTIFICACIÓ SENTÈNCIA, INFLACIÓ MÉS DE JUNY I ABSENTISME ITCC

Com  informàvem a les circulars dels dies 2 i 17 de juny, restàvem pendents de rebre la notificació de la sentència del TSJCat, que finalment ha sigut notificada al nostre Advocat Dr. José Luis Salido, amb data de 27 de juny.

Com ja avançàvem, estem davant d’una sentència merament declarativa que estima i declara el dret a que es faci una revisió tècnica amb un increment del 4% per a l’any 2022, sense efectes retroactius per als anys 2020 i 2021.

Per la nostra part, ja vàrem manifestar, inclús per burofax, de data de gener del 2022 i a l’atenció de la part sindical que, compliríem amb tots els compromisos adquirits en el procés negociador, com s’ha fet sempre i de manera particular amb la dita clàusula de garantia salarial, que com queda recollit a la sentència hi havia conformitat en quan al percentatge del 4 %.

Es per això que, adaptant-nos a la situació actual, amb la finalitat d’avançar en les negociacions que restaven aturades des del mes de febrer del 2022 i en reunió de plenari de la taula negociadora del conveni per a l’any 2022, el passat dia 16 de juny vàrem arribar a un acord amb la part sindical, del que es va passar oportuna comunicació a totes les empreses, organitzacions territorials i sectorials associades a UPM, en relació als imports d’aquesta revisió tècnica, així com quantitats d’actualització salarial (que és el salari del 2021 més el 4%), sense que en cap moment ens trobem davant d’unes taules salarials, que entenem hauran de ser úniques per a l’any 2022, fruit de la negociació que just ara començarem, amb entrega de la plataforma reivindicativa en data de 16 de juny.

Tenim agendada una propera reunió plenària de negociació del conveni, prevista per al dia 12 de juliol, en la que esperem explicacions sobre la plataforma reivindicativa sindical recentment entregada, que divideixen en 8 blocs, un d’ells en referència a salaris i vigència, havent-nos comunicat únicament per ara que pretenen un increment salarial en referència a IPC de l’estat i la marxa econòmica del sector, amb una clàusula de revisió salarial amb data d’execució i fórmules automàtiques.

En referència a aquest últim punt, segons dades d’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de Preus de Consum (IPC) ha pujat un 1,8 % en juny en relació al mes anterior i s’ha disparat la taxa interanual 1,5 punts, arribant fins al 10,2 %, el seu nivell més alt des d’abril de 1985, amb una altra dada preocupant, i es que la taxa de variació anual estimada d’inflació subjacent (sense aliments ni elaborats ni productes energètics) continua pujant i augmenta fins al 5,5 %, que de confirmar-se seria la més alta des d’agost de 1993.

L’INE publicarà les dades definitives de l’IPC de juny el proper 13 de juliol i com dèiem tindrem reunió de plenari amb els sindicats el dia 12 de juliol, on esperem ens informin dels increments i sobre la clàusula de revisió salarial que pretenen, de la que us passarem oportuna comunicació quan tinguem clar.

Per la nostra part valorarem la proposta que convé fer, tenint en compte les dificultats de les nostres empreses i sector, amb manca de matèries primeres, increments de costos i d’altres dificultats, amb voluntat d’arribar a acords,  quan siguin factibles per al nostre sector i amb intenció d’aconseguir la necessària estabilitat econòmica i ocupacional, amb implicació dels treballadors de les nostres empreses i de les organitzacions que intervenen també en la gestió del nostre personal.

En aquest punt, aprofito per informar-vos que les baixes per malaltia va augmentar un 50 % en el primer quadrimestre de l’any 2022, augmentant un 22 % la factura de les empreses.

Així, segons document AMAT que us adjuntem i els estudis fets, el cost directe a càrrec de les empreses per al pagament de la prestació econòmica entre el dia 4 i 15, les cotitzacions, i els complements i millores, es va incrementar un 21,37 %, lo que significa uns 341,25 milions d’euros més respecte al mateix període de l’any anterior.

Aquest increment percentual és significativament superior al de la despesa en prestacions econòmiques de les Mútues, principalment per l’augment del número de processos en un 46,21 % i, a la seva vegada, perquè la despesa en prestacions econòmiques entre el dies 4 i 15 s’ha multiplicat.

Queda clar que l’augment tant significatiu de l’absentisme per Incapacitat Temporal per Contingències Comunes (ITCC) afecta tant a la competitivitat de les empreses com a les comptes del sistema de Seguretat Social, per lo que es necessari s’adoptin mesures orientades a millorar la gestió que es desglossen entre d’altres en el document AMAT, sent aquest element de l’absentisme un punt que potser convingui introduir a la negociació del proper conveni.

 

Juan Pedro Huertas

Director Relacions Laborals UPM


NOTA INFORMATIVA NOTIFICACIÓN SENTENCIA, INFLACIÓN MÁS DE JUNIO Y ABSENTISMO ITCC

Como informábamos en nuestras circulares, de fechas 2 y 17 de junio, estábamos pendientes de recibir la notificación de la sentencia del TSJCat, que finalmente ha sido notificada a nuestro Abogado Dr. José Luis Salido, con fecha de 27 de junio.

Com ya avanzábamos, estamos ante una sentencia meramente declarativa que estima y declara el derecho a que se haga una revisión técnica con un incremento del 4% para el año 2022, sin efectos retroactivos para los años 2020 y 2021.

Por nuestra parte, ya manifestamos, incluso por burofax, de fecha de enero del 2022 y a la atención de la parte sindical que, cumpliríamos con todos los compromisos adquiridos en el proceso negociador, como se ha hecho siempre y de manera particular con la  cláusula de garantía salarial, que como queda recogido en la sentencia había conformidad en cuanto al porcentaje del 4 %.

Es por ello que, adaptándonos a la situación actual, con la finalidad de avanzar en las negociaciones que quedaron suspendidas desde el mes de febrero de 2022, en reunión de plenario de la mesa negociadora del convenio para el año 2022, el pasado día 16 de junio llegamos a un acuerdo con la parte sindical,  de lo que se pasó oportuna comunicación a todas las empresas, organizaciones territoriales y sectoriales asociadas a UPM, en relación a los importes de esta revisión técnica, así como cantidades de actualización salarial (que es el salario de 2021 más el 4%), sin que en ningún momento nos encontremos ante unas tablas salariales,  que entendemos tendrán que ser únicas para el año 2022, fruto de la negociación que justo ahora empezaremos, con entrega de la plataforma reivindicativa en fecha de 16 de junio.

Tenemos agendada una próxima reunión plenaria de negociación del convenio, prevista para el día 12 de julio, en la que esperamos explicaciones sobre la plataforma reivindicativa sindical recientemente entregada, que dividen en 8 bloques, uno de ellos en referencia a salarios y vigencia, habiéndonos comunicado únicamente por ahora que pretenden un incremento salarial en referencia a IPC del estado y la marcha económica del sector , con una cláusula de revisión salarial con fecha de ejecución y fórmulas automáticas.

En referencia a este último punto, según datos de Instituto Nacional de Estadística, el índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 1,8 % en junio en relación al mes anterior y se ha disparado la tasa interanual 1,5 puntos, llegando hasta el 10,2 %, su nivel más alto desde abril de 1985, con otro dato preocupante,  y es que la tasa de variación anual estimada de inflación subyacente (sin alimentos ni elaborados ni productos energéticos) sigue subiendo y aumenta hasta el 5,5 %, que de confirmarse sería la más alta desde agosto de 1993.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio el próximo 13 de julio y como decíamos reunión de plenario con los sindicatos el día 12 de julio, donde esperamos nos informen de los incrementos y sobre la cláusula de revisión salarial que pretenden, de la que os pasaremos oportuna comunicación en su moment.

Por nuestra parte valoraremos la propuesta que conviene hacer, teniendo en cuenta las dificultades de nuestras empresas y sector, con falta de materias primas, incrementos de costes y otras dificultades, con voluntad de llegar a acuerdos, cuando sean factibles para nuestro sector y con intención de conseguir la necesaria estabilidad económica y ocupacional, con implicación de los trabajadores de nuestras empresas y de las organizaciones que intervienen también en la gestión de nuestro personal.

En este punto, aprovecho para informaros de que las bajas por enfermedad aumentaron un 50 % en el primer cuatrimestre del año 2022, incrementándose un 22 % la factura de las empresas.

Así, según documento AMAT que os adjuntamos y los estudios realizados, el coste directo a cargo de las empresas para el pago de la prestación económica entre el día 4 y 15, las cotizaciones, y los complementos y mejoras, se incrementó un 21,37 %, lo que significa unos 341,25 millones de euros más respecto al mismo periodo del año anterior.

Este incremento porcentual es significativamente superior al del gasto en prestaciones económicas de las Mutuas, principalmente por el aumento del número de procesos en un 46,21 % y, a su vez, porque el gasto en prestaciones económicas entre los días 4 y 15 se ha multiplicado.

Queda claro que el aumento tan significativo del absentismo por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) afecta tanto a la competitividad de las empresas como a las cuentas del sistema de Seguridad Social, por lo que es necesario se adopten medidas orientadas a mejorar la gestión que se desglosan entre otras en el documento AMAT, siendo este elemento del absentismo un punto que quizás convenga introducir en la próxima negociación.

 

Juan Pedro Huertas

Director Relaciones Laborales UPM

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar