933 18 08 28

FES-TE SOCI

Entra en vigor que tot l'alumnat de pràctiques formatives cotitzi a la Seguretat Social

Amb la publicació del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març de 2023, s'aprova una novetat que afecta tot l'alumnat que fa pràctiques formatives, inclosa la Formació professional per a l'ocupació.

Concretament, s'estableix que, a partir de l'1 de gener de 2024, l'alumnat ha de cotitzar a la seguretat social. Aquesta novetat afectarà tant l'alumnat que iniciï les pràctiques al 2024 com el que les inicia al 2023 i les finalitza al 2024, ja que hauran de cotitzar a partir de l'1 de gener de 2024.

Les persones que fan les pràctiques quedaran assimilades a treballadors per compte aliè en el règim general de la seguretat social, però no tindran la condició de treballadors en el termes que estableix l'article 1 de l'Estatut dels treballadors. La cobertura no inclourà la protecció de l'atur, el Fons de Garantia Salarial i la Formació professional, ni tampoc la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comuns. Aquesta mesura suposa el reconeixement de l'experiència professional adquirida per l'alumnat en els períodes de formació en l'empresa. 

Caldrà comunicar les altes i baixes en el termini de deu dies naturals des de l'inici o bé des de la finalització de les pràctiques; i, la cotització ha de correspondre exclusivament als dies en què s'hagin dut a terme aquestes pràctiques. 

La cotització prevista consisteix a una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i contingències professionals. Així, les properes lleis de pressupostos anuals establiran les quotes corresponents a cada any.

D'acord amb aquest Reial decret llei, el subjecte obligat amb la seguretat social a fer les altes i els pagaments de les quotes és l'empresa, l'entitat o l'organització on es fan les pràctiques o bé, si així s'acorda i es recull en el conveni, l'entitat o el centre de formació que organitza la formació pràctica.

A quines pràctiques afectarà?

Afecta a les pràctiques formatives remunerades i no remunerades i també a les pràctiques formatives dels programes de Formació Professional per a l’Ocupació, excepte a les pràctiques associades a la formació en especialitats del catàleg (que no són certificats de professionalitat).

Quin és el subjecte obligat al compliment de les obligacions de la seguretat social?

El compliment de les obligacions de seguretat social correspondrà a l'empresa, institució o entitat on es desenvolupin, excepte que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la realització es disposi que aquestes obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa. Qui assumeixi la condició d'empresari haurà de comunicar els dies efectius de les pràctiques.

Hi haurà possibilitat de subvencionar aquest import a les empreses i als centres de formació?

Pel que fa a les empreses hauran d'assumir el cost, tot i que podran comptar amb els ajuts destinats a les empreses que acullen els i les alumnes en pràctiques. Es tracta d'un ajut previst per compensar les despeses que generi l'alumnat en pràctiques formatives.

Els centres de formació que es facin càrrec de les cotitzacions dels i de les alumnes hauran d'assumir el cost, ja que és una despesa directa de fer les accions formatives

Quina serà la quota?

Consistirà a una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i per contingències professionals. Tindrà en compte l'exclusió de la cobertura de la incapacitat temporal derivada de les contingències comunes que s'establiran per a cada exercici en la Llei de pressupostos generals de l'Estat corresponent, sense que es pugui superar la quota màxima per contingències comunes i professionals que es determini.

Com a dada orientativa, si agafem com a referència la quota establerta per al 2023 seria de 2,36 euros per contingències comunes i s' s'aplica la reducció del 95% quedaria en una quota diària per a cada alumne de 0,12 euros i de 0,29 euros per contingències professionals. La quota màxima mensual hauria estat de 53,59 euros per contingències comunes, i de 6,51 euros per contingències professionals.

Quina serà la base de cotització?

La base de cotització mensual aplicable als efectes de prestacions serà el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent en cada moment respecte del grup de cotització 8, pel nombre de dies de pràctiques formatives fetes en el mes natural amb el límit, en tot cas, de l'import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització 7.

Hi ha algun tipus de reducció a les quotes?

A les quotes per contingències comunes els és aplicable una reducció del 95 per cent sense que els siguin aplicables altres beneficis en la cotització diferents d'aquesta reducció.

A aquestes reduccions de quotes els és aplicable el que estableix l'article 20 de la Llei general de la Seguretat Social, excepte el que estableix el seu apartat 1. En el supòsit de les pràctiques no remunerades, s'exclou la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Quins són els terminis per ingressar les quotes?

El termini reglamentari per ingressar les quotes corresponent als mesos de gener, febrer i març serà el mes d'abril; el de les quotes corresponents als mesos d'abril, maig i juny, el mes de juliol; el de les quotes corresponents als mesos de juliol, agost i setembre, el d'octubre; i, el de les quotes dels mesos d'octubre, novembre i desembre, serà el mes de gener.

Pot afectar a l'alumnat que cobra la prestació per atur?

No, la norma no preveu l'afectació de l'alumnat que cobri la prestació d'atur ja que aquesta alta a la seguretat social no s'assimila a la d'una persona treballadora.

 

Sandra Artigas

Cap del Departament de Formació de la UPM

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar