933 18 08 28

FES-TE SOCI

Reciclatges de PRL

En el I Acord Estatal del Sector metall del 2010, es va marcar per primera vegada una formació mínima obligatòria pels treballadors de les empreses auxiliars de la construcció que estiguessin integrades al sector per la seva alta sinistralitat.

Aquella mesura va aconseguir reduir els accidents del col·lectiu. Ja en el II Conveni Col·lectiu Estatal del metall, el 2017, es va plasmar, per primera vegada com a obligació, la seva aplicació per a tots els treballadors del metall encara que no es dediquessin a la construcció.

En el III Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la tecnologia i els serveis de sector del metall (CEM), del 2019,  és quan es distingeixen dos grups d'empreses:

  • Empreses del metall que treballen en obres de construcció (Targeta Professional de la Construcció per al Sector del Metall) - TPC metall.
  • Empreses del metall que no treballen en obres de construcció (Targeta Professional de al Sector del Metall) -TPM.

La principal novetat del qual, com vam veure en un dels nostres passats articles, rebia sobre els reciclatges de formació d'ofici en matèria de prevenció de riscos laborals i l'obligatorietat que,  abans de l'1 d'octubre de 2021, totes les empreses a les quals els aplica el conveni del metall, havien d'haver format al 100% dels seus treballadors.

El gener de 2022, es publicava al BOE el IV Conveni col·lectiu estatal de la indústria, les noves tecnologies i els serveis del sector del metall, on s'ampliava en un any el termini, hi marcaven canvis en l’Annex II corresponent a la formació d'oficis de les àrees de producció i/o manteniment i finalment es publicaven les taules de convalidacions entre la formació professional i la PRL del sector.

L’any 2023, és l’any dels reciclatges. El gruix principal de les empreses han de començar a renovar les TPM i TPC dels seus treballadors. Recomanem revisar la data de finalització de la vigència i  planificar les formacions pertinents de 4h.

Quines sancions et poden aplicar com a empresari si no ho compleixes?

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals estableix diversos preceptes que es relacionen entre sí, l'incompliment dels quals es poden considerar com a faltes. T'interessa el que fa referència a l'incompliment de les obligacions en matèria de formació, però tingues en compte que, en incórrer en aquesta falta, pots caure també en altres relacionades. Això vol dir que la inspecció pot sancionar-te per més d'una falta, amb les corresponents multes.

Conforme l’article 5 de la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS), son infraccions laborals en matèria de prevenció de riscos laborals les accions u omissions dels diferents subjectes responsables que incompleixin les normes legals, reglamentàries i clàusules normatives dels convenis col·lectius en matèria de seguretat i salut en el treball subjectes a responsabilitat. 

Segons l’art. 12 LISOS, entre d’altres, es considera infracció greu en matèria PRL, l' incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i adequada als treballadors sobre els riscos del lloc de treball susceptibles de provocar danys per a la seguretat i salut i sobre les mesures preventives aplicables, que es podran considerar con a molt greus conforme a l' article 13 de la LISOS.

Cas d’infracció en matèria de PRL, s’ha de tenir en compte la modificació introduïda per la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de Treball a Distància que també va entrar en vigor l'1 d'octubre de 2021. En la disposició final primera, endureix les sancions a aplicar davant les infraccions en matèria de prevenció de riscs laborals. Així, quedaria que les multes per sanció greu, segons art. 40 LISOS, son:

  • Si es declara que has incomplert el grau mínim, la multa és de 2.451 a 9.830 euros.
  • Si es valora la infracció com a grau mitjà, de 9.831 a 24.585 euros.
  • I en cas que sigui qualificada en el seu grau màxim, de 24.586 a 49.180 euros.

Per al cas, sigui qualificada com a molt greu, pot anar des de 49.181 a 983.736 euros en el grau màxim.

Igualment, s’han de tenir en compte altres responsabilitats laborals, civils i penals per manca de formació, amb possibles indemnitzacions, i rebuig inclús dels Tribunals de la possible existència d’imprudència temerària que cas d’accident.

Qui ha de donar la formació a PRL?

La formació en PRL ha de ser impartida per una entitat homologada per la Fundació del Metall per a la Formació (FMF). De fet, una vegada superat el curs i les hores establertes, la FMF emet diploma oficial a cada treballador amb qui acredita la seva formació i la seva categoria professional.

En conclusió, per a la matèria de formació en PRL cal que comptis amb una de les entitats homologades i planifiqueu un bon full de ruta, que acrediti i asseguri que els teus treballadors es formen adequadament segons la seva categoria. Al final, la seguretat és per a ells i per sens dubte, també per a tu.

La UPM, és la delegació acreditada per la FMF a Catalunya per impartir les formacions habilitadores i tramitar les targetes corresponents. Si la teva empresa encara no ha realitzat la formació obligatòria en reciclatge, o tens treballadors que encara no disposen de les 20h, recorda que a la UPM trobaràs l’equip de formació que la podem oferir. Demana'ns pressupost sense compromís per fer la formació a les vostres instal·lacions o bé, recorda que tenim cursos en obert. Pots plasmar les teves necessitats aquí.

 

Departament de Formació i Departament Jurídic de la UPM

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar