Blog
Feb 28

Vaga feminista 8-M

Els Sindicats, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), i la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), han registrat a la Direcció general de Relacions Laborals del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, una convocatòria de Vaga General Feminista 2021, des de les 00.00h fins a les 24h, del dia 8 de març de 2021, dirigida a totes les persones treballadores, desocupades i jubilades i a totes les activitats laborals i funcionarials exercides dins l’àmbit geogràfic de Catalunya. Des de la UPM reiterem el respecte per aquest dret i informem de tots els seus condicionants.

I.- Els motius segons els convocants són:

  • La regressió en l’àmbit dels drets Laborals a tot l’Estat espanyol és creixent, motivada per la reforma laboral, la qual ha sigut nefasta per als interessos de la classe treballadora.
  • L’atur i la precarietat creixent en el marc de la crisi econòmica, agreujada per les conseqüències de la pandèmia.
  • La desocupació dels joves, les dones majors de 55 anys, la dones immigrants, les dones trans, entre d’altres.

II.- Aspectes Legals a tenir en compte:

La Constitució reconeix el dret de vaga als treballadors per a la defensa dels seus interessos, i el seu exercici està subjecte al que s’estableix en la Constitució, l’Estatut dels Treballadors i el Reial decret llei 17/1977 de 4 març, respecte als articles vigents segons la sentència del Tribunal Constitucional de 8 d’abril de 1981.

  • L’exercici del dret de vaga no extingeix la relació de treball, ni pot donar lloc a cap sanció, tret que el treballador, durant aquesta, incorregués en falta laboral.
  • Durant la vaga s’entendrà suspès el contracte de treball i el treballador no tindrà dret al salari.
  • Es respectarà la llibertat de treball d’aquells treballadors que no vulguin sumar-se a la vaga.
  • L’exercici del dret de vaga haurà de realitzar-se, mitjançant la cessació de la prestació de serveis pels treballadors afectats i sense ocupació pels mateixos del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències.

L’empresari haurà d’obrir normalment els seus centres de treball a l’inici de la jornada durant el dia de la vaga. S’ha de  permetre l’entrada al treball i la realització del mateix d’aquells treballadors que facin ús del seu dret constitucional al treball.

III.- Cotització a la Seguretat Social:

El treballador durant la vaga roman en situació d’alta especial en la Seguretat Social, amb suspensió de l’obligació de cotització per part de l’empresari i del propi treballador.

L’empresa comunicarà a la Seguretat Social la relació dels treballadors el contracte de treball dels quals queda suspès a conseqüència del seu exercici del dret de vaga.

La relació haurà de presentar-se en el termini de 5 dies naturals, a partir de l’endemà  de la vaga, i contindrà, respecte de cadascun dels treballadors afectats, les següents dades:

  • Data del cessament en el treball
  • Raons que la van motivar
  • Número d’afiliació a la Seguretat Social.

L’empresa estarà obligada a notificar la data de reincorporació al treball en forma i terminis.

 

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA

X