933 18 08 28

FES-TE SOCI

Responsabilitat en cas d'incompliment de les obligacions en matèria de PRL

La prevenció de riscos laborals, tal com estableix la normativa de referència de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, en el seu art. 14, suposa un dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral per a les persones treballadores, i, a la vegada, un deure de l’empresari, de protecció dels seus treballadors enfront als riscos laborals que puguin derivar.

En aquest sentit, si l’empresari no presta una adequada i eficaç protecció a les persones treballadores de la seva organització, se li poden atribuir una sèrie de sancions administratives, o, en el seu cas, civils, o penals.

En el cas que l’incompliment de les obligacions de prevenció de riscos laborals produeixi un accident de treball o una malaltia professional, a més, hi ha responsabilitat respecte a la Seguretat Social, que es pot traduir en el pagament d' un recàrrec en les prestacions de la Seguretat Social o en el pagament íntegre d' aquestes prestacions, que van d’un 30% a un 50% de recàrrec.

Recordar que, tant la responsabilitat administrativa que es pugui derivar del procediment sancionador com la responsabilitat penal són compatibles amb les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats, és a dir, amb la responsabilitat civil i amb el recàrrec de prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social que puguin ser fixades per l'òrgan competent, així com amb el pagament íntegre de les prestacions.

La compatibilitat o incompatibilitat entre les diferents responsabilitats que puguin derivar-se, poden ser, de manera resumida, les contemplades en la taula següent:

TAULA CATALA

* Sobre la possibilitat de compensar conceptes homogenis, el dany a reparar és únic i les diferents reclamacions per rescabalar que pugui exercitar el perjudicat, encara que compatibles, no són independents, sinó complementàries i computables totes per establir la quantia total de la indemnització, amb l' excepció de la quantia percebuda per recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat, a causa del seu caràcter sancionador (STSJ Las Palmas de 19 de febrer de 2019 rec. 1052/2018). Si bé la compensació de les diverses indemnitzacions ha de ser efectuada entre conceptes homogenis (STS de 20 d’octubre de 2008 rec. 672/2007, entre d’altres).

Finalment, per tal de gestionar de forma senzilla els riscos laborals, des del Departament Laboral de la Unió Patronal Metal·lúrgica informarem a través d’un Webinar d’eines de gran utilitat d’ús totalment gratuït, entre les quals, hi podem trobar, entre d’altres:

  • Prevención10
  • OIRA

En espera tot això sigui del vostre interès, restem com sempre a la vostra disposició.

Juan Pedro Huertas González, Director Departament Jurídic i de Relacions Laborals

Amb el suport de:

GENERALITAT        FEINA

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar